Fakultní základní škola Olomouc

17. 08. 2020 - Volby do školské rady

Vážení rodiče,

§167 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) ukládá řediteli školy zřídit školskou radu a zajistit průběh volby. Vzhledem k tomu, že funkční období současné školské rady již skončilo, je třeba zvolit nové členy školské rady.

Funkční období členů školské rady je 3 roky a rada má šest členů. Třetinu členů školské rady volí zákonní zástupci žáků, třetinu volí pedagogičtí pracovníci a třetinu jmenuje zřizovatel (Statutární město Olomouc).

Dovolte mi, abych poděkovala současným členům školské rady:

za zákonné zástupce:

  • Mgr. Veronice Gallové (předsedkyně školské rady)
  • Mgr. Janě Heřmánkové
za pedagogické pracovníky:
  • Mgr. Romaně Navrátilové
  • PhDr. Libuši Lipenské
za zřizovatele:
  • prof. PaedDr. Libuši Ludíkové, CSc. (děkanka Pedagogické fakulty UP)
  • doc. PhDr. Karlu Konečnému, CSc. (náměstek primátora města Olomouce)

Rada města Olomouce jmenovala výše jmenované členy i na nové období na zasedání rady dne 13. 7. 2020.

Volby členů z řad pedagogů proběhnou na zahajovací pedagogické radě dne 1. 9. 2020.

Volby dvou členů Školské rady FZŠ Olomouc, Hálkova 4 z řad zákonných zástupců žáků vyhlašuji na 14. září 2020.

Bližší informace najdete zde.

Zpět na výpis aktualit »