Fakultní základní škola Olomouc

Dokumenty

Aktuální dokumenty

Seznam antigenních testů, pro které vydalo ministerstvo výjimku

GDPR info o zpracování testování

Nové odkazy doporučené MŠMT - jak hovořit s dětmi o koronaviru

Čestné prohlášení

Krizová linka pro rodiče

Dopis od psychologů pro veřejnost

Ahoj, já jsem Korona!

K použití materiálu "Ahoj, já jsem Korona!"

Doporučení pro školy ohledně karantény

Výroční zpráva

Výroční zpráva o činnosti školy 2019/2020

Rozpočet školy

Schválený rozpočet na školní rok 2020/2021 a Schválený návrh střednědobého výhledu rozpočtu PO - školy zřizované SMOl na roky 2022 - 2023

Školní řád

Upravený dodatek ke školnímu řádu pro vzdělávání distančním způsobem platný od 15. 2. 2021

Školní řád platný od 9. 9. 2019

Vnitřní řád školní jídelny platný od 1. 9. 2019

Důležitá upozornění pro rodiče

  1. Upozorňujeme rodiče, že žáci 1. stupně mohou opustit vyučování pouze v doprovodu zákonného zástupce nebo zletilé osoby jím prokazatelně pověřené. Žáci 2. stupně budou uvolňováni v průběhu vyučování pouze v doprovodu zákonného zástupce nebo na základě přesně formulované písemné žádosti zákonných zástupců s vyjádřením, že za něj přebírají veškerou právní zodpovědnost (formulář ke stažení dole).
  2. V případě onemocnění žáka během vyučování škola rodiče informuje o zdravotním stavu žáka. Zákonní zástupci si musí dítě vyzvednout ve škole osobně, v žádném případě nesmí dítě odejít ze školy samo (pokud zákonní zástupci pověří zletilou osobu k vyzvednutí nemocného dítěte, musí to škole oznámit prokazatelným způsobem).
  3. Rodiče mají povinnost nejpozději do 3 dnů oznámit škole důvod nepřítomnosti žáka a každou absenci následně ihned při nástupu žáka do školy omluvit do elektronické žákovské knížky.
  4. Žáci byli poučení o bezpečnosti a chování ve škole i mimo školu, byli seznámeni se školním řádem.
  5. Každý úraz je nutné ihned hlásit vyučujícímu nebo třídnímu učiteli.
  6. Každou ztrátu nebo poškození věcí je nutné ihned hlásit vyučujícímu nebo třídnímu učiteli.

Žádosti,

které by vám mohly zjednodušit práci nebo aspoň být vzorem, co je potřeba uvést:

O uvolnění z výuky
O uvolnění z výuky na dobu delší tří dnů
O uvolnění žáka z vyučování předmětu tělesná výchova
Souhlas se samostatným odchodem


Charakteristika nadaných žáků