Fakultní základní škola Olomouc

Dokumenty

Rozpočet školy

Schválený rozpočet PO - školy zřizované SMOl na rok 2018

Návrh rozpočtu byl na jednání Rady města Olomouce dne 9. 1. 2018 projednán a schválen a schválením RMO se změnil na schválený rozpočet naší organizace r. 2018.

Schválený střednědobý výhled rozpočtu PO - školy zřizované SMOl na roky 2019 - 2020

Návrh střednědobého výhledu byl na jednání Rady města Olomouce dne 9. 1. 2018 projednán a schválen a schválením RMO se změnil na schválený střednědobý výhled rozpočtu naší organizace na roky 2019 - 2020.

Prevence a naše škola

Dopis rodičům i žákům

Výsledky vzdělávání

Výsledky vzdělávání za školní rok 2016/17

Školní řád

Školní řád platný od 3. 9. 2018

 

Důležitá upozornění pro rodiče

  1. Upozorňujeme rodiče, že žáci 1. stupně mohou opustit vyučování pouze v doprovodu zákonného zástupce nebo zletilé osoby jím prokazatelně pověřené. Žáci 2. stupně budou uvolňováni v průběhu vyučování pouze v doprovodu zákonného zástupce nebo na základě přesně formulované písemné žádosti zákonných zástupců s vyjádřením, že za něj přebírají veškerou právní zodpovědnost (formulář ke stažení dole).
  2. V případě onemocnění žáka během vyučování škola rodiče informuje o zdravotním stavu žáka. Zákonní zástupci si musí dítě vyzvednout ve škole osobně, v žádném případě nesmí dítě odejít ze školy samo (pokud zákonní zástupci pověří zletilou osobu k vyzvednutí nemocného dítěte, musí to škole oznámit prokazatelným způsobem).
  3. Rodiče mají povinnost nejpozději do 3 dnů oznámit škole důvod nepřítomnosti žáka a každou absenci následně ihned při nástupu žáka do školy omluvit do elektronické žákovské knížky.
  4. Žáci byli poučení o bezpečnosti a chování ve škole i mimo školu, byli seznámeni se školním řádem.
  5. Každý úraz je nutné ihned hlásit vyučujícímu nebo třídnímu učiteli.
  6. Každou ztrátu nebo poškození věcí je nutné ihned hlásit vyučujícímu nebo třídnímu učiteli.

Žádosti,

které by vám mohly zjednodušit práci nebo aspoň být vzorem, co je potřeba uvést:

O uvolnění z výuky
O uvolnění z výuky na dobu delší tří dnů
Souhlas se samostatným odchodem

Kritéria

Kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku
Charakteristika nadaných žáků