Fakultní základní škola Olomouc

Vzdělávání mimořádně nadaných dětí

Samostatné stránky projektu

V rámci zvyšování podpory individuálních vzdělávacích potřeb žáků věnuje naše škola systematickou pozornost i vzdělávání mimořádně nadaných dětí, ať už v oblasti intelektové, umělecké či sportovní.
Škola se v této snaze neomezila jen na integrovaný přístup, umožňující s využitím individuálních vzdělávacích plánů výuku nadaných žáků v běžných třídách, ale zavedla výuku intelektově nadaných dětí ve třídách s rozšířenou výukou skupiny předmětů. Žáci jsou do těchto tříd přijímáni na základě doporučení pedagogicko-psychologické poradny, která provádí potřebné diagnostické testy.

Naše škola se například zapojila do projektu Nadání ... brána k úspěchu, který byl připraven společností LYRIXcentrum, s.r.o. - více informací na odkaze http://www.projekt-nadani.cz/.

Samostatné stránky projektu


V listopadu 2010 jsme na naší škole zahájili realizaci projektu Zvyšování kvality vzdělávání mimořádně nadaných dětí na 1. stupni ZŠ (zkráceně „Vzdělávání MND“). Během 20 měsíců jeho trvání byly  realizovány tři aktivity s cílem zlepšit podmínky pro výuku nadaných dětí, dále vzdělávat pedagogy, kteří tyto děti učí, a nabídnout pedagogům z jiných škol metodiku pro práci s nadanými dětmi.
Identifikace projektu:
Zvyšování kvality vzdělávání mimořádně nadaných dětí na 1. stupni ZŠ, registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.12/03.0007 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Klíčové aktivity:

  1. Inovace školního vzdělávacího programu, tvorba výukových materiálů pro MND
  2. Poradenské služby a podpora součinnosti rodiny a školy
  3. Vzdělávání pedagogů za účelem zvyšování kvality vzdělávání MND

Kontakt:
Mgr. Romana Divínová
Koordinátorka aktivit projektu
Tel: 585 519 124
Mail: vzdelavaninadanych@seznam.cz


V případě Vašeho zájmu o diagnostiku dítěte můžete kontaktovat Pedagogicko-psychologickou poradnu Olomouckého kraje.


Více informací o výuce mimořádně nadaných dětí na naší škole Vám mohou vedle vedení školy poskytnout rovněž vyučující výše zmíněných tříd Katarína Greplová (IV. C), Romana Navrátilová (I. C), Kristýna Hroudná (V. C)Eva Laibnerová (II. C)Hana Schafferová (III. C), tel. 585 519 124.

Charakteristika a problematika mimořádně nadaných žáků