Fakultní základní škola Olomouc

Tvořivá škola

Projekt Tvořivá škola – čtení a psaní s porozuměním

Naše škola patří mezi 18 škol zapojených do celostátního projektu „Tvořivá škola - Čtení a psaní s porozuměním“. Smyslem projektu je, aby naši žáci byli vzděláváni moderními metodami čtení a psaní s porozuměním, s pomocí efektivních pomůcek a vhodnými přístupy v souladu se svými potřebami a schopnostmi. Měli by si tak osvojit dovednost číst plynule a s porozuměním, ale také získat kladný vztah ke čtení a k celoživotnímu vzdělávání.
Pomocí nových metod bude žákům již od 1.ročníku umožněno průběžně rozvíjet jejich čtenářské dovednosti. Znamená to, že budou číst správně bez chyb, číst slova napoprvé, plynule bez slabikování, výrazně a s porozuměním textu s důrazem na správná slova a správně řazenými pauzami. Důraz je přitom kladen především na metody, které umožňují aktivní zapojení všech žáků do výuky.
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více informací o projektu naleznete na www.tvorivaskola.cz.

Plakát o desateru činnostního učení ke stažení zde.Projekt Tvořivá škola – české činnostní učení
Naše škola se stala jednou z 25 škol z ČR, které byly v roce 2006 vybrány ke spolupráci na projektu Tvořivá škola – střediska činnostního učení. Hlavním účelem tohoto ryze českého projektu je šíření moderních činnostních postupů učení, které vedou k dobrému a trvalému pochopení učiva a motivují žáky proceloživotní učení. Za zvlášť důležité považujeme, že činnosti s pomůckami významně podporují rozvoj logického myšlení, komunikace a sociálního cítění žáků.
Projekt je podpořen z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR a je zaměřený především na dobré zvládnutí učiva matematiky, fyziky, českého a anglického jazyka.Projekt Tvořivá škola staví na odkazu J. A. Komenského, české prvorepublikové reformní pedagogiky a zkušeností úspěšných českých učitelů. Nejedná se tedy o žádný nový experiment, ale o předávání prakticky ověřených metod a postupů učení.
Cílem projektu je šíření tzv. činnostního učení, které vede přirozenou cestou k probouzení schopností žáků, k rozvoji jejich tvořivosti a logického myšlení. Při činnostním učení se žáci učí názorně, vlastní činností a prožíváním. Učivo se procvičuje na konkrétních příkladech a situacích, které přináší každodenní život, a tak má pro žáky osobní smysl.
Činnostní učení dětem umožňuje dobré a trvalé pochopení učiva a přitom žáky baví. Je tomu tak proto, že se při něm nikdo nenudí a každý má možnost být úspěšný. Přináší dětem radost a pocit uspokojení z pochopení učiva. Činnostní učení podněcuje mysl žáků k aktivitě a vtahuje všechny žáky do výuky.
Předností činnostního učení je také to, že není určeno pouze úzkému okruhu dětí – díky aktivní práci všech žáků vede k přirozenému zapojení dětí jak nadaných, tak i dětí se speciálními potřebami učení.

Mgr. Romana Navrátilová, lektorka Tvořivé školy