Fakultní základní škola Olomouc

Zápis do 1. tříd

VÝSLEDKY ZÁPISU:

Zveřejňujeme výsledky zápisu do 1. tříd – seznam žáků, kteří byli přijati pro školní rok 2021/2022.

Termín zápisu:

6. 4. 2021 až 16. 4. 2021

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci se formální část zápisu uskuteční bez přítomnosti dětí formou pouhého doručení žádosti zákonného zástupce dítěte.

V souladu s ustanovením § 37 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, vyplní zákonný zástupce dítěte žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (ke stažení níže).

K vyplnění žádosti o přijetí může zákonný zástupce využít registraci, kde si můžete vygenerovat vyplněnou žádost:

REGISTRACE ONLINE

Po zaregistrování Vašeho dítěte Vám přijde e-mail s registračním číslem a pokyny pro podání žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání Vašeho dítěte.

Vyplněnou a podepsanou žádost zákonný zástupce doručí škole v rozmezí 6. 4.–16. 4. 2021 jedním z následujících způsobů:

 • do datové schránky školy (ID schránky: 46tkkb6),
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na e-mailovou adresu: zshalkova@zshalkova.cz,
 • poštou na adresu FZŠ Olomouc, Hálkova 4, 779 00 Olomouc,
 • osobně – vhozením podepsané a vyplněné žádosti v zalepené obálce s nápisem ZÁPIS do schránky školy.

V případě, že nebudete mít možnost si žádost o přijetí nebo žádost o odklad vytisknout, bude k dispozici v tištěné podobě od úterý 6. 4. 2021 do pátku 9. 4. 2021 od 7:00 do 17:00 ve vestibulu školy.

ŽÁDOST O PŘIJETÍ KE STAŽENÍ - formát pdf k tisku

ŽÁDOST O PŘIJETÍ KE STAŽENÍ - formát docx (lze vyplnit na počítači)

Motivační část zápisu bychom rádi uskutečnili během června 2021, vše bude záležet na aktuální epidemiologické situaci. Plánujeme seznamovací a herní odpolední setkání s třídními učitelkami. O případném termínu Vás budeme včas informovat.

PO PODÁNÍ ŽÁDOSTI:

Po obdržení Žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání zašleme na e-mail uvedený v žádosti registrační číslo a bližší informace ke zveřejnění seznamu přijatých a nepřijatých dětí.

Rozhodnutí o přijetí již Vám nebude zasláno, ale bude oznámeno:

 • na webových stránkách školy: www.zshalkova.cz v sekci Zápis do 1. tříd a v Aktualitách;
 • zveřejněním seznamu přijatých dětí na přístupném místě ve škole (na hlavních dveřích do budovy).

Seznam přijatých dětí bude zveřejněn oběma způsoby nejméně na dobu 15 dní ve středu 21. 4. 2021 ve 14 hodin.

V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly.

 • Rozhodnutí o přijetí dítěte k povinné školní docházce vydá ředitelka školy nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.
 • Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamuje formou zveřejnění registračního čísla uchazeče. Seznam registračních čísel přijatých uchazečů se zveřejňuje na webových stránkách školy a na úřední desce školy, a to na dobu 15 dnů.
 • Zveřejněním registračního čísla se považuje rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, za oznámené.
 • Rozhodnutí má 1 originál, který se zakládá do spisu dítěte a je uložen v kanceláři školy.
 • Pokud zákonný zástupce dítěte požaduje převzetí rozhodnutí o přijetí, je mu vystaven stejnopis.
 • Dítě v zastoupení svého zákonného zástupce může podat odvolání proti rozhodnutí o přijetí k povinné školní docházce ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí.
 • Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k povinné školní docházce vydá ředitelka školy nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.
 • Dítě v zastoupení svého zákonného zástupce může podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí k povinné školní docházce ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

 

ŽÁDOST O ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Odklad školní docházky:

Rodiče žáků, kteří budou žádat o odklad, upozorňujeme na dodání potvrzení školského poradenského zařízení a odborného lékaře, praktického lékaře pro děti a dorost nebo klinického psychologa (§37 školského zákona). O odklad však musí zákonný zástupce požádat v době zápisu, nejpozději tedy do 30. dubna 2021.

Žáci, kteří měli v loňském školním roce odklad, rovněž doručí žádost o přijetí.

Pokud byste potřebovali konzultaci ohledně školní zralosti, můžete se obrátit na naši speciální pedagožku paní Mgr. Lenku Hetovou lenka.hetova@zshalkova.cz


SPÁDOVOST:

Na základě Vyhlášky č. 1/2021, o školských obvodech základních škol s účinností od 1. 4. 2021 jsou vymezeny školské obvody základních škol, jejichž zřizovatelem je statutární město Olomouc.

Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4 je spádovou školou pro děti s místem trvalého pobytu Olomouc v těchto ulicích:

Babíčkova, Božetěchova, Boční, Borůvková, Brusinková, Camilla Sitteho, Fibichova, Hálkova, Holická, Jahodová, Jungmannova, Kanadská, Kolumbova, Malinová, Nálevkova, Ostružinová, Pittsburská, Přichystalova, Reaganova, Ručilova, Rybářská, Rybízová, Smetanova, Sudova, Šantova, Šípková, Šlechtitelů, Štursova, Technologická, Tovární, U Městského dvora, Vejdovského, Vikingská, Wittgensteinova.

Vyhláška o školských obvodech ZŠ zde ke stažení

 

Kritéria přijímání žáků k základnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022:

Kritéria ke stažení

Jak můžete pomoci svým dětem

Jak můžete pomoci svým dětem - ke stažení

Desatero pro rodiče

Desatero pro rodiče - ke stažení

Je to dokument MŠMT určený rodičům dětí, kteří se zajímají o vzdělávání svého dítěte a vítají přehled základních dovedností, které má dítě mít před vstupem do základní školy. Materiál nabízí rodičům dětí předškolního věku základní informace toho, co by mělo jejich dítě zvládnout před vstupem do základní školy. Jsou zde zachyceny jak výchovné, tak vzdělávací předpoklady. Je třeba mít ale na zřeteli, že zrání dítěte je nerovnoměrné, že každé dítě nemusí všech parametrů dosáhnout, ale může se k nim přiblížit.

 

Třída s rozšířenou výukou předmětů

V případě zájmu o zařazení dítěte do 1. třídy s rozšířenou výukou předmětů je nutná diagnostika v pedagogicko-psychologické poradně. O vyšetření je nutné požádat nejpozději do 15. ledna 2021.

Prosím kontaktujte Pedagogicko-psychologickou poradnu v Olomouci, U Sportovní haly 1a, 779 00 Olomouc.

Vyšetření mimořádného nadání v poradně urychlíte vyplněním on-line dotazníku:
http://ppp-olomouc.cz/zadost/objednavky-ppp-olomouc/