Fakultní základní škola Olomouc

Školní psycholog

Mgr. Lucia Slováková

telefon: 585 519 110, e-mail: lucia.slovakova@zshalkova.cz

Konzultační hodiny:

 • Úterý 7.30 – 11.30
 • Středa 7.30 – 11.30
 • Čtvrtek 8.00 - 16.00
 • Pátek 7.30 – 11.30

Školní psycholog zajišťuje činnosti školního poradenského pracoviště, podílí se na vytvoření programu poskytování pedagogicko-psychologických poradenských služeb ve škole, včetně programu primární prevence. Vykonává zejména činnosti koordinační, konzultační, poradenské, diagnostické, metodické a informační, pracuje se žáky, pedagogy i rodiči.

Při dlouhodobé spolupráci jsou zákonní zástupci nezletilých žáků informováni a následně požádání o podepsání informovaného souhlasu, který je pro další práci se žákem nezbytný. Tento souhlas není třeba při poskytnutí jednorázové krizové intervence či neodkladné psychologické péče.

Školní psycholog pracuje se žáky:

 • konzultuje se žáky s rizikovým chováním, s výukovými a výchovnými problémy
 • poskytuje poradenství žákům s osobními problémy
 • koordinuje péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (např. žáci se specifickými poruchami učení, žáci s poruchami chování)
 • věnuje se práci s nadanými žáky
 • konzultuje při problémech s učením
 • pracuje se žáky na vytvoření adekvátního učebního stylu a osvojení si zásad efektivního učení
 • spolupodílí se v oblasti profesní orientace u žáků 9. ročníků
 • spolupodílí se na primární prevenci sociálně patologických jevů
 • pomáhá žákům v krizových situacích

S třídou:

 • zjišťuje sociální klima ve třídách
 • podporuje a rozvíjí zdravé vztahy ve škole
 • zajišťuje intervenci v komunikačně náročných situacích v třídních kolektivech
 • spolupodílí se na preventivních programech

S rodiči:

 • konzultuje s rodiči žáků s výukovými a výchovnými obtížemi
 • pomáhá rodičům správně řešit školní přípravu jejich dětí
 • spolupodílí se na rozhodování o odkladu povinné školní docházky

S pedagogy:

 • pomáhá pedagogům při péči o žáky s poruchami učení a chování
 • řešení krizových situací
 • spolupracuje s učiteli při práci s třídními kolektivy
 • spolupracuje při řešení sociálně patologických jevů
 • účastní se pracovních porad školy
 • komunikuje s vedením školy

V případě potřeby školní psycholog spolupracuje s jinými odborníky a institucemi, jako je psychiatr, PPP, SPC, OSPOD apod.
Veškeré konzultace jsou důvěrné, psycholog školy je vázán mlčenlivostí a Etickým kodexem práce školních psychologů. S osobními údaji je nakládáno v souladu se zákonem č. 101/200 Sb. Výjimku tvoří ty případy, které jsou vázány oznamovací povinností, např. kdy je důvod k obavám, že žákovi hrozí bezprostřední nebezpečí, případně žák ohrožuje jiné osoby aj.